Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości na podstawie obserwacji zachowań i działań wielu pośredników na rynku nieruchomości, zwraca uwagę na najczęściej występujące nieprawidłowości, tj. m.in. zamieszczanie i rozpowszechnianie w ogłoszeniach prasowych i internetowych ofert, na które biura nie posiadają zawartych umów o pośrednictwo z właścicielem nieruchomości.

Podkreślić należy fakt, że w ostatnim okresie zwiększyła się ilość skarg dotyczących stosowanych praktyk, kierowanych do naszego Stowarzyszenia, jak również do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Wobec powyższego zwracamy uwagę i przypominamy koleżankom i kolegom, że w swoich działaniach zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, której art. 180 ust.3 stanowi, że umowa pośrednictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto kwestię tę reguluje art. 16 standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.

Nasz apel podyktowany jest troską, aby pośrednicy nie naruszali ustawowych obowiązków wynikających z w/w przepisów, a w konsekwencji nieprawidłowych działań nie podlegali karom z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Zarząd PSP jest zobowiązany do monitorowania rynku nieruchomości w tym zakresie.

Przypadki niestosowania się do powyższych przepisów prawa przez naszych członków i pozostałych pośredników będziemy zmuszeni kierować do rozpatrzenia przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.

Podobne wpisy