W dniu 27 czerwca 2008 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Z rozporządzenia wynika, że do 31 grudnia 2008 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycji 1-33 załącznika do rozporządzenia, w tym usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %.

UWAGA!
W rozporządzeniu pojawiło się następujący zapis dot. usług pośrednictwa:

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Oznacza to iż w przypadku kiedy podatnik nie przyjął zasady dokumentowania każdego przypadku świadczenia usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych przy pomocy imiennej faktury będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 listopada 2008 roku.

Podobne wpisy