Jak przystąpić do PSP

Członkiem Poznańskiego Stowarzyszenia Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości PSP może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, prawidłowo wykonująca zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego lub zarządcy nieruchomości, przestrzegająca zasad kodeksu etyki i standardów zawodowych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia powinni:

  • być związani zawodowo z obrotem nieruchomościami, budownictwem lub procesem inwestycyjnym, finansowaniem tych dziedzin, względnie z prowadzeniem działalności naukowej, dydaktycznej, wydawniczej i popularyzatorskiej w wyżej wymienionych dziedzinach.
  • złożyć deklarację członkowską
  • wykazać minimum 12 miesięczny okres działalności na rynku nieruchomości
  • uzyskać rekomendację dwóch członków zwyczajnych PSP i pozytywną opinię Zarządu po zaliczeniu przez ten organ 3 miesięcznego okresu kandydackiego.
  • przedstawić kopię licencji zawodowej

Opłata wpisowa wynosi 150 zł, składka członkowska – 50 zł miesięcznie. Wnioski rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu kandydackiego.