Statut PSP

Statut Poznańskiego Stowarzyszenia Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
„Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości” w skrócie „PSP”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Poznań.
§ 3.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.
§ 4.
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Emblemat zatwierdza Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

II. Cele i formy działania
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska i reprezentowanie interesów pośredników, podejmowanie działań dla zachowania godności i niezależności zawodu.
§ 6.
Powyższy cel Stowarzyszenie realizuje poprzez:
– Wspieranie członków Stowarzyszenia w uzyskiwaniu wymaganych uprawnień w wypadku wprowadzenia prawnej reglamentacji wykonywania zawodu
– Przeciwdziałanie ograniczaniu wolnego rynku nieruchomości
– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu usług
– Formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej
– Zajmowanie stanowiska w sprawach specjalizacji zawodowej
– Promocję zakresu działania członków Stowarzyszenia
– Organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia
– Wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych
– Prowadzenie działalności wydawniczej
– Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu, oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7.
Członkami Stowarzyszenia są:
1. Członkowie założyciele, podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
2. Członkowie zwyczajni, którymi są osoby fizyczne, obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych, po spełnieniu poniżej wymienionych kryteriów:
– Kandydat winien być związany zawodowo z obrotem nieruchomościami, budownictwem lub procesem inwestycyjnym, finansowaniem tych dziedzin, względnie z prowadzeniem działalności naukowej, dydaktycznej, wydawniczej i popularyzatorskiej w wyżej wymienionych dziedzinach.
– Złożyć deklarację członkowską
– Wykaże minimum 12 miesięczny okres działalności na rynku nieruchomości
– Uzyska rekomendację dwóch członków zwyczajnych i pozytywną opinię Zarządu po zaliczeniu przez ten organ 3 miesięcznego okresu kandydackiego.
3. Cudzoziemcy mieszkający w kraju lub za granicą po spełnieniu warunków opisanych w ustępie 2.
4. Członkowie wspierający, w szczególności związani z budownictwem, lub procesem inwestycyjnym, finansowaniem tych dziedzin względnie prowadzeniem działalności naukowej, dydaktycznej, wydawniczej i popularyzatorskiej w wyżej wymienionych dziedzinach.
5. Członkowie honorowi osoby prawne i fizyczne bez względu na miejsce zamieszkania, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Uchwała w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia winna być podjęta w przeciągu jednego miesiąca od zakończenia okresu kandydackiego.
2. O uchwale w sprawie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w terminie 14 dni od daty jej podjęcia w formie pisemnej.
3. Osobom nie przyjętym w poczet Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o uchwale. Odwołanie winno być złożone w formie pisemnej.
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia z wyjątkiem członków kandydatów.
2. Uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia, korzystania z jego urządzeń
3. Zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia
4. Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
5. Posługiwania się insygniami Stowarzyszenia z wyjątkiem członków kandydatów.
§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Stosować się do postanowień statutu, oraz statutowych władz Stowarzyszenia.
2. Wnieść wpisowe, oraz terminowo uiszczać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie
3. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 11.
Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, któremu przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem praw wyborczych.
§ 12.
Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw członków zwyczajnych Stowarzyszenia za wyjątkiem praw wyborczych.
§ 13.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1. wystąpienia złożonego w formie pisemnej
2. wykreślenia
3. wykluczenia
§ 14.
1. Wystąpienie następuje po upływie trzy miesięcznego okresu od dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Stowarzyszenia licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło wypowiedzenie.
2. Wykreślenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadkach:
a – utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych
b – rezygnacji z członkostwa złożonej w formie pisemnej
c – śmierci członka
3. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny.
4. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
a – uporczywe nie wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich
b – zaleganie z płaceniem składek członkowskich przez okres powyżej 3 miesięcy
c – prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem
d – popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia
5. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ustępie 2 punkt a, b i ustępie 3 i 4 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
6. Od uchwały Zarządu w sprawie o której mowa w ustępie 2 punkt a ib i ustępie 4, członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej decyzji do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 16.
Kadencja Władz wymienionych w paragrafie 15 trwa cztery lata.
§ 17.
1. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu nie uczestniczy przynajmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ustępu 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
§18.
Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołuje komitet założycielski w terminie 3 tygodni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji Stowarzyszenia.
§ 19.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenia są:
a – zwyczajne,
b – nadzwyczajne
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
a – wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej,
b – udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c – uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
d – wybór władz Stowarzyszenia w sposób przez siebie ustalony
e – odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f – uchwalenie statutu i jego zmian
g – nadanie członkostwa honorowego
h – podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
i – powołanie Biura Stowarzyszenia.
4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spośród spraw określonych w ustępie 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia kolejnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego. Jednak nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego.
§ 20.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, na podstawie uchwały, raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na podstawie:
a – wniosku Komisji Rewizyjnej
b – pisemnego wniosku co najmniej połowy członków
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

Zarząd
§ 21.
1. Zarząd składa się z 4 do 8 członków w tym prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Prezes kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, lub potrzeby powiększenia jego składu do maksymalnej liczby, w czasie trwania kadencji, pozostali członkowie mają prawo powołania nowego członka Zarządu spośród nie wybranych osób, którzy w kolejności otrzymali największą liczbę głosów, bez konieczności zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 22.
1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu upoważniony przez Zarząd.
2. Zarząd może udzielić osobom kierującym pracą Biura Zarządu stałych pełnomocnictw ogólnych, do działania w imieniu stowarzyszenia, w granicach zwykłego zarządu.
§ 23.
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a – realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Stowarzyszenia, oraz innych uchwał
b – kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem
c – podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków, ustania członkostwa, opiniowanie kandydatów, oraz rozstrzyganie sporów z tytułu członkostwa
d – w razie powołania przez Walne Zgromadzenie Biura, zatrudnia Dyrektora Biura.
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
§ 24.
Zarząd może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu. W razie jego powołania Zarząd uchwala regulamin jego pracy.
§ 25.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin przez niego uchwalony. Komisja Rewizyjna
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a – przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej
b – składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
c – przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
d – prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek
e – składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
§ 27.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
§ 28.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie, mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 29.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a – nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia
b – środki pieniężne
c – majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a – składek członkowskich i wpisowego
b – dotacji, darowizn, spadków i zapisów
c – dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych imprez
d – dochodów z majątku Stowarzyszenia
e – ofiarności publicznej
§ 30.
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 31.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystąpić do już istniejących.

VI. Przepisy końcowe
§ 32.
Statut niniejszy może być zmieniany lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie, na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 33.
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, przeznacza się na cele charytatywne, wskazane w uchwale rozwiązującej Stowarzyszenie.