Regulamin MLS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu MLS, zdefiniowanego poniżej, prowadzonego przez Poznańskiego Stowarzyszenia Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości (,,PSP”).

§ 2
Użyte w Regulaminie terminy zaczynające się z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

1) System MLS system wielokrotnego oferowania Ofert oraz współpracy pomiędzy pośrednikami w obrocie nieruchomościami, który może wykorzystywać różne środki techniczne, w tym Oprogramowanie MLS;
2) Oprogramowanie MLS oprogramowanie komputerowe wraz z interfejsem w postaci Portalu MLS wykorzystujące Domenę MLS w sieci Internet, służące do wprowadzania i przetwarzania Danych MLS, elektronicznej wymiany informacji oraz zawierania transakcji w Systemie MLS;
3) Portal MLS interfejs do obsługi Oprogramowania  MLS  znajdujący się w sieci Internet i dostępny z jej poziomu, a zlokalizowany w obrębie Domeny MLS;
4) Portal Fagora.pl interfejs pozwalający na wizualizację ofert z regionalnych MLS-w będących własnością PFRN
4) Domena MLS  domena internetowa wskazana przez PSP;   
5) Dane MLS informacje wprowadzane do Oprogramowania MLS, przetwarzane przez Oprogramowanie MLS i pobierane z niego, w szczególności Oferty i informacje o transakcjach;
6) Baza Danych MLS zbiór Danych, wprowadzanych przez Agencje Nieruchomości i inne uprawnione osoby do Systemu MLS, zgromadzonych według określonej systematyki i struktury;
7) Biura Nieruchomości przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, który zawarł z PSP umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS;
8) Oferta oferta z klauzulą wyłączności dotycząca nieruchomości, a w szczególności jej sprzedaży i wynajmu, wprowadzana do Bazy Danych MLS zgodnie z zasadami określonymi przez PSP; oferta w rozumieniu niniejszego Regulaminu stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 kc i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następne kc;
9) Część Publiczna Oferty część Oferty, szczegółowo określana przez PSP, która może podlegać publikacji i być dostępna dla osób nie korzystających z Systemu MLS;
10) Oferent  osoba, której przysługują prawa dotyczące nieruchomości, która przedstawia Ofertę jej dotyczącą, wprowadzaną następnie do Systemu MLS przez ) Biuro Nieruchomości, która wykonuje na rzecz tej osoby czynności pośrednictwa;
11) Klient  osoba zainteresowana Ofertą, na rzecz której Agencja Nieruchomości wykonuje czynności pośrednictwa;
12) Cennik cennik za dostęp i korzystanie z Systemu MLS opracowywany przez PSP; 

Definicje powyższych terminów zostały ustalone wyłącznie na potrzeby niniejszego Regulaminu i nie mają do nich zastosowania inne definicje występujące w przepisach prawnych.

§ 3
Z Systemu MLS na zasadach niniejszego Regulaminu mogą korzystać Biura Nieruchomości, które zawarły umowę o dostęp do Systemu MLS z PSP. Biura Nieruchomości zobowiązane są zgłosić do Systemu MLS udział wszystkich osób wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej licencję zawodową. Za działania osób zgłoszonych Biuro Nieruchomości ponosi pełną odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 4
Za nieruchomości w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważane są również: użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

ZAWIERANIE UMÓW

§ 5
1. Biura Nieruchomości zawierają umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ze swoimi klientami według swojego uznania, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów i na podstawie wzajemnych uzgodnień z klientem.
2. Przy zawieraniu umów pośrednictwa Biura Nieruchomości zobowiązane są do dołożenia szczególnej staranności i rzetelności, w celu zabezpieczenia interesów obu stron umowy, w tym zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwo.
3. Biura Nieruchomości mogą przy zawieraniu umów pośrednictwa korzystać z przykładowych materiałów opracowywanych przez PSP. 

§ 6
Wysokość wynagrodzenia (prowizji) za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ustalanej pomiędzy Biurem Nieruchomości a Oferentem jest dowolna i należy do uzgodnień stron.

§ 7
Biuro Nieruchomości powinny dążyć do zawierania terminowych umów pośrednictwa na wyłączność tj. z klauzulą zobowiązującą drugą stronę umowy do wypłaty prowizji nawet w sytuacji, gdy zawarcie umowy sprzedaży lub najmu/dzierżawy nastąpiło bez pośrednictwa Biura Nieruchomości. Przed zawarciem umowy pośrednictwa z Oferentem Biura Nieruchomości powinna jednak poinformować go o możliwości dokonania wyboru pomiędzy umową pośrednictwa na wyłączność i umową pośrednictwa bez wyłączności oraz szczegółowo przedstawić warunki proponowanych umów.

§ 8
Biuro Nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia każdej oferty z klauzulą wyłączności (Oferty) do Systemu MLS, w terminie 72 godzin od chwili zawarcia w formie pisemnej terminowej umowy pośrednictwa z Oferentem, chyba że Oferent w sposób pisemny nie wyraził na to zgody. Do Systemu MLS mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie oferty z klauzulą wyłączności (Oferty), które są przedmiotem terminowych umów pośrednictwa zawartych w formie pisemnej.

§ 9
W wypadku zawarcia transakcji dotyczącej nieruchomości, której Oferta była wprowadzona do Systemu MLS, Biuro Nieruchomości, która zawarła umowę na wyłączność, zobowiązana jest przedsięwziąć wszystkie niezbędne działania w celu otrzymania od Oferenta należnej prowizji za pośrednictwo, pod rygorem obowiązku wypłaty uzgodnionej części wynagrodzenia innym Biurom Nieruchomości, które współpracowały przy zawarciu transakcji, zgodnie z  niniejszym Regulaminem.

§ 10
Biuro Nieruchomości zobowiązana jest do postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej, a w szczególności kodeksu etyki i standardów zawodowych, przyjętych przez Walne Zgromadzenie PSP, a także do dołożenia należytej staranności i rzetelności w stosunku do Oferentów i innych Biur Nieruchomości.

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU MLS

§ 11
Biuro Nieruchomości wprowadza Dane MLS do Systemu MLS wykorzystując do tego sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej, łącząc się z Portalem MLS znajdującym się w obrębie Domeny MLS lub poprzez umieszczanie na serwerze Systemu MLS pliku tekstowego z wykorzystaniem protokołu FTP (ang. file transfer protocol).

§ 12
Biuro Nieruchomości i osoby przez nią zgłoszone otrzymują osobiste hasła dostępu umożliwiające korzystanie z Systemu MLS. Biuro Nieruchomości zobowiązane jest chronić powyższe hasła przed dostępem do nich osób niepowołanych.

§ 13
Dane wprowadzane do Systemu MLS powinny być zgodne z technicznymi wymaganiami Oprogramowania MLS, przewidującymi m.in. rodzaj oraz minimalną ilość Danych MLS, jaką Biuro Nieruchomości ma obowiązek podać.

§ 14
Biuro Nieruchomości zobowiązane jest do zweryfikowania informacji dotyczących nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie których Oferent zgłasza nieruchomość. Wszystkie zgromadzone informacje i dokumenty Biura Nieruchomości przechowuje w swoim biurze przez okres minimum 5 lat.

§ 15
Biuro Nieruchomości może wprowadzać do Systemu MLS tylko takie dane, co do których posiada prawo ich wprowadzania. W szczególności w zakresie danych osobowych Biuro Nieruchomości zobowiązane jest uzyskać niezbędną zgodę na ich przetwarzanie w Systemie MLS, od osób których one dotyczą.
 
§ 16
Wprowadzenie Danych MLS do Systemu MLS jest równoznaczne z oświadczeniem, że Biuro Nieruchomości zawarła z Oferentem zgodną z prawem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami spełniającą wymagania niniejszego Regulaminu oraz zabezpieczającą wypłatę wynagrodzenia zgodnie z klauzulą wyłączności.

§ 17
Biuro Nieruchomości ma obowiązek aktualizowania wprowadzonych przez siebie Danych MLS w Systemie MLS oraz do umieszczania innych informacji o dokonanych transakcjach, w terminie 72 godzin od chwili zmiany danych lub zawarcia transakcji.

§ 18
PSP przysługuje prawo kontroli dokumentów dotyczących nieruchomości zgłoszonych przez Oferenta oraz wypełniania przez Biuro Nieruchomości obowiązku ich weryfikacji i przechowywania.

§ 19
W celu promocji Systemu MLS, Biura Nieruchomości oraz Ofert wśród uczestników rynku nieruchomości Część Publiczna Oferty może podlegać publikacji przez PSP w innych serwisach internetowych lub w inny sposób.

ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AGENCJAMI NIERUCHOMOŚCI

§ 20
Biuro Nieruchomości wprowadzająca Ofertę do Systemu MLS zobowiązana jest do zapłaty części wynagrodzenia otrzymanego od Oferentów innym Biurom Nieruchomości z tytułu transakcji dokonanych z ich udziałem, zgodnie z zasadami Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wynagrodzenia od Oferenta. W przypadku otrzymania części wynagrodzenia od Oferenta, Biuro Nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty proporcjonalnej, w stosunku do otrzymanego przez siebie, części takiego wynagrodzenia. Powyższe postanowienia  nie uchybiają zobowiązaniom Agencji Nieruchomości określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 21
Biuro Nieruchomości wprowadzająca Ofertę do Systemu MLS deklaruje wynagrodzenie dla innej Agencji Nieruchomości współpracującej, która będzie reprezentować Klienta zainteresowanego Ofertą, z tytułu dokonania przez tego Klienta transakcji z Oferentem. Wynagrodzenie to musi być określone procentowo w stosunku do wartości transakcji (np. ceny sprzedaży lub najmu) i określone wraz z wprowadzeniem Oferty do Systemu MLS i nie może być zmniejszane. Zmiany zadeklarowanego wynagrodzenia polegające wyłącznie na jego zwiększeniu Biuro Nieruchomości wprowadza niezwłocznie do Systemu MLS. Biuro Nieruchomości nie ma obowiązku przedstawiania swojego wynagrodzenia, jakie ma uzyskać od Oferenta.

§ 22
Wysokość wynagrodzenia należnego Biuru Nieruchomości współpracującego, które zgłosiło Klienta, który następnie dokonał transakcji z Oferentem, wynika z zadeklarowanej propozycji złożonej przez Biuro Nieruchomości wprowadzającej Ofertę do Systemu MLS, zgodnie z zasadami paragrafu poprzedzającego, aktualnej w chwili zgłoszenia Klienta przez Biuro Nieruchomości współpracującą.

§ 23
Biuro Nieruchomości, która wprowadziła Ofertę do Systemu MLS oraz współpracująca Biuro Nieruchomości ustalają zasady potwierdzania zgłoszeń Klientów. Na Agencji Nieruchomości zgłaszającej Klienta ciąży obowiązek posiadania dowodów potwierdzających fakt zgłoszenia Klienta. Zalecane jest odbieranie pokwitowań od Klienta zaproponowanych mu nieruchomości.

§ 24
Biuro Nieruchomości, która wprowadziła Ofertę do Systemu MLS, może kontaktować się z Klientem zgłoszonym przez współpracujące Biuro Nieruchomości tylko za jej zgodą. Biuro Nieruchomości nie ma prawa, bez zgody Biura  Nieruchomości współpracującego, które zgłosiło Klienta, proponować temu Klientowi innych nieruchomości.

§ 25
1. Biuro Nieruchomości, która wprowadziła Ofertę do Systemu MLS zobowiązana jest jednak do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o nieruchomości Agencji Nieruchomości, która zgłosiła Klienta, niezwłocznie po dokonaniu zapytania. Ma również obowiązek dokonania na jej życzenie prezentacji nieruchomości w czasie nie dłuższym niż to niezbędne, również w sytuacji, kiedy sama posiada Klienta zainteresowanego nieruchomością.
2. W przypadku zainteresowania kilku Klientów tą samą nieruchomością nie wolno odmówić jej prezentacji innym Klientom, do czasu zawarcia ostatecznej transakcji z jednym z nich.

§ 26
W przypadku kilku Ofert dotyczących tej samej nieruchomości Biuro Nieruchomości zgłaszająca Klienta zachowuje prawo do zadeklarowanego wynagrodzenia od wszystkich Agencji Nieruchomości, które wprowadziły Ofertę do Systemu MLS, zachowując prawo swobodnego wyboru spośród nich tej, przy udziale której zostanie zrealizowana transakcja.

§ 27
Oferta może być zablokowana w Systemie MLS przez Biuro Nieruchomości wprowadzającą Ofertę jedynie w sytuacji zawarcia umowy przedwstępnej, w tym potwierdzonej przyjęciem zaliczki przez Oferenta.

§ 28

Uznanie Oferty za nieaktywną w Systemie MLS możliwe jest jedynie wskutek wycofania Oferty przez Oferenta, wygaśnięcia terminowej umowy pośrednictwa na wyłączność lub zawarcia transakcji albo też rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS z Agencją Nieruchomości. W przypadku zawarcia transakcji dotyczącej tylko części Oferty, za nieaktywną uznana będzie tylko część takiej Oferty.

§ 29
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dostęp do Systemu MLS Agencja Nieruchomości, która wprowadziła Ofertę, jak i Biuro Nieruchomości, która zgłosiła Klienta są odpowiednio zobowiązane do zapłaty zadeklarowanego wynagrodzenia lub zachowują prawo do jego otrzymania, co do transakcji dokonanych z udziałem zgłoszonego Klienta, w okresie jednego roku od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dostęp do Systemu MLS z jednym Biurem Nieruchomości,  jeżeli Biuro Nieruchomości wprowadzająca Ofertę otrzymało wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy pośrednictwa, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu. W takiej sytuacji Biuro Nieruchomości, której umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS została rozwiązana jest też zobowiązana do zapłaty za dostęp i korzystanie z Systemu MLS za okres od dnia rozwiązania umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS do dnia zawarcia umowy z Klientem.

SZKOLENIA

§ 31
1. Każde Biuro Nieruchomości przechodzi szkolenie wstępne z zakresu działania Systemu MLS.
2. Ponadto Biuro Nieruchomości ma obowiązek kierowania osób zgłoszonych przez nią jako korzystający z Systemu MLS na kursy organizowane przez PSP związane z użytkowaniem Systemu MLS.

NARUSZENIA ZASAD REGULAMINU

§ 32
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, na Biuro Nieruchomości naruszającą zasady tychże może zostać nałożona kara pieniężna wyszczególniona w Katalogu Kar Pieniężnych, a w przypadkach szczególnie rażących Biuro Nieruchomości może zostać pozbawiona możliwości dostępu i korzystania z Systemu MLS.

§ 33
W przypadku naruszania zasad działania Systemu MLS Biuro Nieruchomości  oraz osoby zgłoszone przez Biuro Nieruchomości mogą być zobowiązane do odbycia dodatkowych obowiązkowych szkoleń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
Każde Biuro Nieruchomości uczestnicząca w Systemie MLS ma prawo i obowiązek używania i promowania logo Systemu MLS oraz stosowania elementów tożsamości wizualnej, w tym wyglądu graficznego dokumentów zgodnie z Standardami Graficznymi, stanowiącymi Załącznik do Regulaminu.

§ 35
Opłaty za dostęp i korzystanie  z Systemu MLS  zawarte są w składce za przynależność do PSP. Biuro Nieruchomości zobowiązane jest do terminowego wnoszenia składek. 

§ 36
PSP przysługuje w każdym czasie prawo kontroli wypełniania przez Biura Nieruchomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 37
Zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Kar Pieniężnych, Standardów Graficznych oraz Cennika dokonywane przez PSP wchodzą w życie w terminach ogłaszanych przez PSP.

§ 38
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Agencjami Nieruchomości i innymi użytkownikami Systemu MLS, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie pomiędzy stronami, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zgodnie z regulaminem tego Sądu.

§ 39
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy.

Załączniki:
1. Katalog Kar Pieniężnych
2. Standardy Graficzne

ZAŁĄCZNIK
Katalog Kar Pieniężnych.

  1. Jeśli w przypadku błędnego wprowadzenia informacji o nieruchomości lub jej zatajenia Agencja Nieruchomości wprowadzająca Ofertę zostanie poinformowana o tym fakcie przez inne Biuro Nieruchomości lub PSP, wtedy jego obowiązkiem jest w terminie 48 godzin od powiadomienia poprawić zaistniałe nieprawidłowości. Nie dokonanie zmian w ustalonym terminie zobowiązuje Biuro Nieruchomości do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 100 zł za każdą ofertę.
  2. Biuro Nieruchomości naruszająca obowiązek przekazywania wszelkich niezbędnych informacji o nieruchomości oraz dokonywania niezwłocznej jej prezentacji innej Biura Nieruchomości zgłaszającego Klienta, także w sytuacji, kiedy sama posiada Klienta zainteresowanego nieruchomością, może zostać zobowiązana do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 200 zł. W przypadkach powtarzających się PSP ma prawo do nałożenia wyższej kary.
  3. W przypadku nieprawidłowego zablokowania Oferty bez podpisania umowy przedwstępnej, w tym potwierdzonej przyjęciem zaliczki przez Oferenta, Biuro Nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
  4. W przypadku udostępnienia osobistego hasła dostępu do Systemu MLS (loginu) innym nieuprawnionym osobom, Biuro Nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.
  5. W przypadku udostępnienia danych z Systemu MLS osobom nieuprawnionym Biuro Nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.
  6. W przypadku nie dokonania aktualizacji danych wprowadzanych do Systemu MLS oraz nie umieszczenia danych o dokonanych transakcjach, w terminie 72 godzin od chwili zmiany danych lub zawarcia transakcji, Biuro Nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 100 zł.

Zapłata powyższych kar pieniężnych nie wyklucza dochodzenia przez PSP odszkodowania za poniesioną szkodę przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary pieniężnej.