W dniu 26 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PSP.
Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu – Jarosław Krajewski.
Zebrani jednogłośnie w głosowaniu jawny wybrali na Przewodniczącego Zebrania Ewę Góralską, a do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono Panią Ewę Lubawińską oraz Pana Aleksandra Pawlaka. Sekretarzem Zebrania w głosowaniu jawnym został Pan Godfryd Kuryło.

Przewodniczący Zebrania przedstawił „Porządek Obrad”.
Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2012, omówił sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Tomasz Kędzierski. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalnośc w roku 2012.

W głosowaniu jawnym większością głosów podjęto uchwały:

  • o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu PSP za rok obrotoy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012,
  • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2012,
  • o udzieleniu członkóm Zarządu PSP absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
  • o tym, że zawiadomienie określone w § 20 pkt.3 Statutu PSP odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Po wyczerpaniu Porządku Obrad Przewodniczący zakończył zebranie.

Podobne wpisy