Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

Dział I
Zasady etyki zawodowej
Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 1.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany
dalej pośrednikiem powinien kierować się
zasadami etyki zawodowej. Zasady etyki
zawodowej pośrednika wynikają z ogólnie
przyjętych norm moralnych i etycznych.

§ 2.
Pośrednik powinien postępować
w taki sposób, aby chronić interesy osób,
na rzecz których wykonuje czynności
pośrednictwa z uwzględnieniem zasady
uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.

§ 3.
Pośrednik powinien być lojalny wobec osoby,
na rzecz której wykonuje czynności pośrednictwa
i nie zawieść pokładanego w nim zaufania.

Rozdział 2
Rzetelność zawodowa

§ 4.
Pośrednik jest obowiązany przestrzegać
przepisy prawa i standardy zawodowe.

§ 5.
Pośrednik jest obowiązany dokładać szczególnej
staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa.

§ 6.
Pośrednik jest obowiązany do odmowy wykonania
czynności pośrednictwa, która pozostawałaby
w sprzeczności z przepisami prawa
lub standardami zawodowymi.

Rozdział 3
Kompetencja i profesjonalizm

§ 7.
Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa
pośrednik powinien kierować się trendami rynkowymi.

§ 8.
Pośrednik nie może podejmować się wykonywania
czynności pośrednictwa, które wykraczają poza
zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Rozdział 4
Tajemnica zawodowa

§ 9.
Informacje uzyskane przez pośrednika
w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa
stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności
informacje uzyskane w toku wykonywania
czynności zawodowych nie mogą być przekazywane
osobom trzecim. Tajemnica nie obowiązuje
przy przekazywaniu informacji niezbędnych
dla właściwego wykonania usługi oraz informacji
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

Rozdział 5
Prestiż zawodu

§ 10.
Pośrednik powinien zapewnić, aby relacje z innymi
pośrednikami były oparte na zasadach uczciwej
konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 11.
Pośrednik nie może postępować w sposób godzący
w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy,
w szczególności nie wolno mu przekazywać,
ujawniać lub wykorzystywać informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

§ 12.
Pośrednik nie może wykonywać poleceń pracodawcy
niezgodnych z prawem oraz naruszających
standardy zawodowe.

§ 13.
Pośrednikowi nie wolno rozpowszechniać nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd informacji o innych
pośrednikach, o swoim lub innym przedsiębiorcy
albo przedsiębiorstwie, lub stosowanych przez nich
praktykach zawodowych.        

§ 14.
Pośrednik powinien wspierać działalność organizacji
zawodowych i przyczyniać się do zapewnienia
wysokiej rangi zawodu.

§ 15.
Pośrednik powinien dążyć do wyeliminowania
w swym otoczeniu praktyk sprzecznych
z przepisami prawa, standardami zawodowymi
lub uchybiających godności zawodu.

§ 16.
Pośrednik nie może wykorzystywać funkcji pełnionych
w organizacjach zawodowych dla własnych korzyści.


Dział II
Standardy zawodowe

§ 17.
Pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa
na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa
zawartej z zamawiającym. W umowie zamieszcza się
imię i nazwisko pośrednika odpowiedzialnego zawodowo
za jej wykonanie, jego numer licencji zawodowej
oraz oświadczenie pośrednika o posiadaniu ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.
Zakres czynności pośrednictwa określa umowa.

§ 18.
Rola pośrednika polega na gromadzeniu i udzielaniu
informacji potrzebnych do zawarcia przez inne osoby
umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w zakresie warunków
ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji zamówionej
usługi, podejmowaniu czynności zmierzających
do wyszukania kontrahenta, kojarzeniu stron,
aranżowaniu oględzin nieruchomości oraz,
na życzenie zamawiającego, na udziale w negocjacjach,
pomocy przy finalizacji transakcji poprzez podjęcie
czynności organizacyjnych, chyba, że umowa stanowi inaczej.

§ 19.
Pośrednikowi nie wolno reklamować-ogłaszać do sprzedaży,
wynajmu lub innego obrotu tych nieruchomości,
co do których nie zawarł uprzednio umowy pośrednictwa
poza przypadkami, które wynikają z umów zawartych
pomiędzy pośrednikami lub przedsiębiorcami.

§ 20.
Ogłoszenie, druk, pisemna lub ustna informacja udzielona
przez pośrednika powinny być zgodne ze znanym pośrednikowi
stanem faktycznym i prawnym oraz być jednakowe
w swej treści w zakresie dotyczącym pobieranego
wynagrodzenia. Ogłoszenia publikowane w Internecie
muszą zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego
zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa.

§ 21.
Pośrednik dokumentuje wykonane czynności pośrednictwa
w związku z realizacją umowy pośrednictwa.

§ 22.
Pośrednik jest obowiązany zawsze ujawnić status pośrednika
przy wykonywaniu czynności pośrednictwa.
W każdym miejscu prowadzenia działalności zawodowej
pośrednik umieszcza w sposób widoczny świadectwo
stwierdzające nadanie licencji zawodowej
w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

§ 23.
Pośrednik nie może składać zamawiającemu
nieprawdziwych oświadczeń dotyczących ceny
sprzedaży lub czynszu najmu nieruchomości.

§ 24.
Pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa
na rzecz obu stron transakcji pod warunkiem
uzyskania ich pisemnej zgody.

§ 25.
Pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa
poniżej kosztów ich świadczenia lub  przedstawiając je
jako wolne od wynagrodzenia.

§ 26.
Ogłoszenia o pobieraniu wynagrodzenia wyłącznie
od jednej strony transakcji opatruje się wyjaśnieniem,
która ze stron pokrywa wynagrodzenie pośrednika.

§ 27.
Przed zawarciem umowy pośrednictwa oraz
w treści umowy z klauzulą wyłączności pośrednik
jest obowiązany do poinformowania zamawiającego
o konsekwencjach wynikających z takiej klauzuli
oraz podpisania tego typu umowy.

§ 28.
Przed zawarciem umowy pośrednictwa pośrednik
ma obowiązek uzyskania od zamawiającego informacji
o tym, czy nieruchomość nie jest przedmiotem zawartej
uprzednio umowy z klauzulą wyłączności

§ 29.
Pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa 
wynikające z umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności,
dąży do jak najszerszego uzasadnionego wyeksponowania
nieruchomości i nie może utrudniać dostępu do informacji
o nieruchomości, której dotyczy umowa.

§ 30.
W przypadku, gdy pośrednik wykonujący czynności
pośrednictwa na rzecz oferującego nieruchomość
przedstawi tej osobie innego pośrednika, kolejne kontakty
przedstawionego pośrednika z tą osobą, dotyczące oferowanej
nieruchomości, powinny odbywać się za wiedzą i zgodą pośrednika,
który go przedstawił.

§ 31.
Pośrednikowi nie wolno nakłaniać zamawiającego do rozwiązania,
zmiany lub niewykonania wcześniej zawartych umów pośrednictwa.

§ 32.
Pośrednik ma prawo składania ogólnych ofert przedstawiających
zakres świadczonych usług także osobom, które zawarły
z innym pośrednikiem umowę z klauzulą wyłączności,
jeżeli oferty te stanowią element szerszej akcji promocyjnej.

§ 33.
W przypadku podjęcia współpracy pomiędzy pośrednikami,
ustalenia co do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego podziału
powinny być określone w formie pisemnej w momencie
nawiązania współpracy.

§ 34.
Pośrednik, który otrzymał z innego biura informacje o nieruchomości
jest obowiązany przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym
ujawnić, od kogo ofertę otrzymał oraz zachować szczególną dbałość
o zabezpieczenie interesów pośrednika, który tej informacji udzielił.

§ 35.
Pośrednik zapewnia, aby osoby pracujące pod jego
bezpośrednim nadzorem, przy pomocy których wykonuje
czynności pośrednictwa, przestrzegały zasad wynikających
z przepisów prawa i reguł postępowania zawartych
w standardach zawodowych pośredników
w obrocie nieruchomościami. Pośrednik zapewnia,
aby osoby te posiadały jego pisemne oświadczenie
o wykonywaniu czynności pomocniczych pod jego nadzorem.
Pośrednik ponosi odpowiedzialność zawodową
za działania lub zaniechania tych osób.

§ 36.
Pośrednik wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy
lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy
prowadzącego działalność w zakresie
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinien
w umowie zawartej z przedsiębiorcą zapewnić sobie
rzeczywisty wpływ na wszelkie czynności pośrednictwa
wykonywane u przedsiębiorcy, w szczególności
na treść ogłoszeń przedsiębiorcy zamieszczanych
w związku wykonywanymi przez pośrednika czynnościami pośrednictwa.

§ 37.
Pośrednik ma obowiązek zwrócić uwagę innemu
pośrednikowi na jego postępowanie naruszające
zasady niniejszych standardów zawodowych
pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dział III
Przepisy końcowe

§  38.
Zgodnie z art. 181 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
niniejsze standardy zawodowe zostały uzgodnione
z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 39.
Tracą moc standardy zawodowe pośredników
w obrocie nieruchomościami ogłoszone komunikatem
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych
pośredników w obrocie nieruchomościami
(Dz.Urz. MI Nr 6, poz. 37).


pobierz pobierz« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony