Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku
Nieruchomości na podstawie obserwacji zachowań i działań
wielu pośredników na rynku nieruchomości, zwraca uwagę
na najczęściej występujące nieprawidłowości,
tj. m.in. zamieszczanie i rozpowszechnianie w ogłoszeniach
prasowych i internetowych ofert, na które biura nie posiadają
zawartych umów o pośrednictwo z właścicielem nieruchomości.

Podkreślić należy fakt, że w ostatnim okresie zwiększyła się
ilość skarg dotyczących stosowanych praktyk, kierowanych
do naszego Stowarzyszenia, jak również do Komisji
Odpowiedzialności Zawodowej.

Wobec powyższego zwracamy uwagę i przypominamy
koleżankom i kolegom, że w swoich działaniach zobowiązani są
do przestrzegania przepisów Ustawu o gospodarce
nieruchomościami, której art. 180 ust.3 stanowi, że umowa
pośrednictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ponadto kwestię tę reguluje art. 16 standardów zawodowych
pośredników w obrocie nieruchomościami.

Nasz apel podyktowany jest troską, aby pośrednicy nie naruszali
ustawowych obowiązków wynikających z w/w przepisów,
a w konsekwencji nieprawidłowych działań nie podlegali karom
z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Zarząd PSP jest zobowiązany do monitorowania rynku
nieruchomości w tym zakresie.

Przypadki niestosowania się do powyższych przepisów prawa
przez naszych członków i pozostałych pośredników będziemy
zmuszeni kierować do rozpatrzenia przez
Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony