Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

W dniu 26 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PSP.
Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu - Jarosław Krajewski.
Zebrani jednogłośnie w głosowaniu jawny wybrali na Przewodniczącego Zebrania Ewę Góralską, a do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono Panią Ewę Lubawińską oraz Pana Aleksandra Pawlaka. Sekretarzem Zebrania w głosowaniu jawnym został Pan Godfryd Kuryło.

Przewodniczący Zebrania przedstawił "Porządek Obrad"
Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2012, omówił sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Tomasz Kędzierski. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za dzaiłalnośc w roku 2012.

W głosowaniu jawnym większością głosów podjęto uchwały:
-
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu PSP za rok obrotoy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012,
- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2012,
- o udzieleniu członkóm Zarządu PSP absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
- o tym, że zawiadomienie określone w § 20 pkt.3 Statutu PSP odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Po wyczerpaniu Porządku Obrad Przewodniczący zakończył zebranie.« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony