Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności
Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się  4 grudnia 2010 roku w hotelu ORBIS "Polonez", Al. Niepodległości 36 w Poznaniu
o godzinie 10:00.
8 godzin seminarium w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, zarządców
i rzeczoznawców majątkowych.
W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów jest obecnie wpisanych 2058 klauzul abuzywnych czyli klauzul, które są prawnie wyłączone z obrotu prawnego we wzorcach umownych stosowanych w umowach przedsiębiorców z konsumentami.
Czy to ważna wiadomość dla przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem? Bardzo ważna!

Nadal w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami funkcjonujących na rynku nieruchomości funkcjonują postanowienia, które spełniają przesłanki uznania za klauzule niedozwolone.

Znakomita większość biur w swoich umowach wprost stosuje klauzule wpisane do rejestru !!!
Tymczasem ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów twardo i jednoznacznie mówi w art. 106. ust. 1. "Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24."
A właśnie w art. 24 ust.1 czytamy "Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 2. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności: 1) stosowanie postanowień wzorców umów,
które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z późn. zm.5));"
Tak więc choćby przedsiębiorca choćby nieumyślnie dopuścił się stosowania w swoich wzorcach umownych niedozwolonych postanowień to może mieć poważny problem.
Warto również zwrócić uwagę na brzmienie art. 138b. § 1. Kodeksu wykroczeń ."Kto, będąc zobowiązany na mocy orzeczenia sądu do zaniechania wykorzystywania lub do odwołania zalecenia stosowania ogólnych warunków umów albo wzoru umowy, nie stosuje się do tego obowiązku, zawierając w umowie niedozwolone postanowienia umowne, podlega karze grzywny.§ 2. Jeżeli orzeczenie sądu, o którym mowa w § 1, dotyczy przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w § 1 ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami.

 Pokaż swoją umowę, a powiemy Ci kim jesteś.

 

Czy lata jej stosowania nie uśpiły Twojej czujności? Jak maja się jej postanowienia do aktualnego stanu prawnego? Czy jesteś pewien, że z tytułu tych zapisów nie poniesiesz odpowiedzialności zawodowej, cywilnej lub nawet karnej? 
Zapisz się na seminarium i prześlij pozbawioną cech identyfikacyjnych swoją umowę o pośrednictwo. Chodzi nam o analizę merytoryczną i formalną zapisów, a nie o to, kto jakie ma tam postanowienia. Seminarium będzie miało charakter interaktywny z wymianą poglądów na tematy wskazane niżej, a w jego trakcie moderator przeprowadzi analizę funkcjonujących w naszym regionie umów. Seminarium (8 godz. edukacyjnych), prowadzone przez Pana Zbigniewa Kubińskiego - Prezydenta Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości www.pprn.pl oraz Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości www.profesjonalista.net , radcę prawnego.

Temat seminarium:
"Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami."

SEMINARIUM

1. 
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - ewolucja postanowień
umownych

    w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w

    obrocie nieruchomościami. 90 minut
2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - klauzule niedozwolone. 90
minut
3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - skuteczność dochodzenia

    postanowień umownych w tym skuteczność dochodzenia wynagrodzenia. 45 minut
4. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - co z tą wyłącznością. Mity
i  

    rzeczywistość wyłączności. 90 minut
5. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - przykładowe teksty umów

    pośrednictwa. 45 minut 

 

Umowy o pośrednictwo, które chcecie Państwo poddać analizie mogą być wysłane wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu, najpóźniej do dnia 15 listopada 2010 r.

Prosimy o przesyłanie umów w wersji elektronicznej, w formacie programu Word. 
Koszty szkolenia:
Osoby zrzeszone           -    150 zł
Osoby niezrzeszone      -     200 zł 
Nr konta87 1090 1476 0000 0000 4700 7545
Zgłoszenia prosimy kierować mailem  psp@psp.net.pl  lub faksem.


« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony